Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Държавен вестник
 • Казуси и решения
 • Формуляри
 • Тълкувателни решения
 • Законодателство
 • Новини
 • content_pasteАнализи
 • Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

  PortalPravo.bg Отговор, предоставен от
  PortalPravo.bg
  Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
  В сила от 28.01.2019 г.
  Обн. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г., изм. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г., изм. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 19 Февруари 2021г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
   
  Глава първа.
  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
   
  Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията и редът за регистрация и контролът върху лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
  (2) Законът има за цел постигане на сигурност и предвидимост в търговията с нефт и продукти от нефтен произход и повишаване на енергийната сигурност на страната.


  Чл. 2. (1) По смисъла на този закон икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са:
  1. търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход;
  2. търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход;
  3. съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;
  4. транспорт на нефт и продукти от нефтен произход;
  5. пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни складове;
  6. дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG);
  7. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.)
  8. (нова - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) производство на енергийни продукти от нефт и продукти от нефтен произход в обекти, част от или прилежащи към критична инфраструктура по смисъла на чл. 25а.
  (2) Не са предмет на този закон дейностите, свързани със:
  1. търсене, проучване и добив на нефт и природен газ;
  2. доставки по реда на чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове;
  3. продажбите на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) от нерегистрирани по този закон лица, когато те се извършват, съгласно договор с регистрирано лице по ал. 1, т. 6;
  4. производството на горива от преработката на употребявани автомобилни гуми и пластмасови изделия;
  5. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 28.01.2019 г.) твърдите продукти от нефтен произход;
  6. (нова - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 28.01.2019 г.) временно съхранение и/или зареждане от лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците или Закона за опазване на околната среда, на собствени продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност, които не подлежат на последваща продажба;
  7. (нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, в съдове и/или в резервоари с обща вместимост не повече от 50 куб. м на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба; съдовете и/или резервоарите за съхранение са с монтирани средства за измерване на изведените от тях количества, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност или по реда на чл. 118, ал. 10 от същия закон; продуктите се използват с цел зареждане на собствена, наета или ползвана на друго правно основание земеделска техника, за която е допустимо зареждане извън стопанството чрез технически изправни и осигурени със средства за пожарогасене транспортни средства до 1000 л.
   
  Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Всяко лице, което осъществява дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 6, подлежи на регистрация по този закон.
  (2) Не подлежат на регистрация по този закон държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности по чл. 2, ал. 1 в качеството им на орган на държавна или местна власт.
   
  Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се осъществява от министъра на икономиката и индустрията, който:
  1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) издава удостоверения и заповеди по закона, включително по чл. 27б, ал. 1;
  2. организира контрола по глава втора;
  3. организира създаване, поддържане и съхраняване на електронен носител на публичен регистър на регистрираните лица;
  4. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) организира публикуване на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията на информация за необходимите документи за регистрация;
  5. определя формата и реда за предоставяне на информация по този закон;
  6. осъществява взаимодействие с други централни и местни органи на изпълнителната власт;
  7. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) организира администрирането на лични данни съгласно изискванията за тяхната защита;
  8. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) организира съхраняването на документацията във връзка с подадени заявления за регистрация и на регистрирани лица, за срок не по-кратък от 10 години от датата на заличаване на регистрацията;
  9. утвърждава образците на документи по този закон, включително на регистъра по чл. 16, ал. 1;
  10. (нова - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) възлага на консултативния съвет да извършва проверки по реда на чл. 27а на лицата по чл. 2, ал. 1, т. 8.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) За осъществяване на функциите по ал. 1 министърът на икономиката и индустрията се подпомага от специализирано звено, което осъществява контрола по глава втора, като:
  1. приема и разглежда подадените заявления и приложените към тях документи;
  2. извършва проверки по документи за изпълнение и спазване на условията за регистрация по този закон;
  3. извършва проверки на обекта, в който се осъществява дейност по чл. 2, за установяване изпълнението на изискванията на закона при подаване на заявление за регистрация за извършване на дейност по чл. 2;
  4. съставя актове за установяване на административни нарушения в предвидените в този закон случаи;
  5. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) осъществява административно-техническото обслужване на дейността на министъра на икономиката и индустрията по този закон;
  6. води регистъра по чл. 16, ал. 1.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Индивидуалните административни актове на министъра на икономиката и индустрията, издавани по реда на този закон, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта по чл. 27б, ал. 1.
  (4) (В сила от 27.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Министърът на икономиката и индустрията издава наредба, с която се определят редът и условията за водене на регистъра по чл. 16, ал. 1.
   
  Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) За сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се създава консултативен съвет към министъра на икономиката и индустрията.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Консултативният съвет е съвещателен орган, в който участват по един представител на Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" към Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология, Агенция "Митници", Националната агенция за приходите, Комисията за защита на конкуренцията, Държавна агенция "Национална сигурност" и на представителни браншови организации на лица, осъществяващи икономическите дейности по чл. 2, ал. 1.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Председател на консултативния съвет е министърът на икономиката и индустрията или оправомощен от него заместник-министър.
  (4) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Организационно-техническото подпомагане на работата на консултативния съвет се осъществява от администрацията на Министерството на икономиката и индустрията.
  (5) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Организацията на работа и съставът на консултативния съвет се определят с правилник, издаден от министъра на икономиката и индустрията. Поименният състав на консултативния съвет се определя със заповед на министъра на икономиката и индустрията по предложение на ръководителите на съответните ведомства, съответно - на представителните браншови организации.
   
  Чл. 6. (1) Консултативният съвет:
  1. предлага мерки за оптимизация на контрола по спазването на закона, както и мерки за подобряване на взаимодействието между публичните институции, отговорни за прилагането му;
  2. (нова - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) предлага на министъра на икономиката и индустрията назначаване на особен търговски управител в случаите по чл. 27а, ал. 2;
  3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) взаимодейства с държавните органи, включително с органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление, както и с институции и неправителствени организации;
  4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) прави предложения за подобряване на съвместната работа на контролните органи по прилагането на закона;
  5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) обсъжда въпроси, свързани с прилагането на закона.
  (2) Консултативният съвет може да сформира експертни групи по конкретни въпроси от неговата компетентност.
   
  Глава втора.
  РЕГИСТРАЦИЯ

  Раздел I.
  Общи условия за регистрация
   
  Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 6, всяко лице следва да отговаря на следните условия:
  1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) да е търговец, регистриран по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
  3. не е с прекратена регистрация по чл. 176 от Закона за данък върху добавената стойност;
  4. едноличният собственик, мажоритарните собственици на капитала, управителите, прокуристите, членовете на органите за управление или надзор на лицето:
  а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  б) (доп. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) не са или не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  в) не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
  г) не са били собственици или членове на ръководни или надзорни органи в дружество, което към момента на подаване на заявлението за регистрация и/или през предходната година има неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно постановление;
  5. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) няма задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  6. няма неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установени с влязло в сила наказателно постановление, освен ако същите са платени към момента на подаване на заявлението.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Регистрираните по този закон лица извършват дейности по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 6 само в обекти, които не са включени в списъка по чл. 23, ал. 7.
   
  Раздел II.
  Специални условия за регистрация
   
  Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 28.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1, всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. да има активи или внесен уставен капитал в размер, както следва:
  а) 50 000 лв. - за новорегистриран търговец и лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година до 5 000 000 лв.;
  б) 100 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 5 000 000 лв. до 10 000 000 лв.;
  в) 200 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 10 000 000 лв. до 20 000 000 лв.;
  г) 500 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 20 000 000 лв. до 50 000 000 лв.;
  д) 1 000 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година над 50 000 000 лв.;
  2. в случай че е търговско дружество, срокът, за който е учредено, следва да бъде не по-малък от две години и 6 месеца, считано от датата на подаването на заявлението за регистрация.
  (2) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2, всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 28.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) да има внесен уставен капитал в размер, не по-малък от 20 000 лв., или да има активи в размер, не по-малък от 20 000 лв. за всеки обект;
  2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) обектът, от който ще се извършва дейността, когато е:
  а) бензиностанция, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот и:
  аа) да отговаря на изискванията за въвеждане в експлоатация или за търпим строеж по смисъла на Закона за устройство на територията;
  бб) да отговаря на условието по чл. 118, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност, което обстоятелство се установява по служебен ред от Националната агенция за приходите;
  б) вътрешен обект, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот или да е преместваем и:
  аа) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2021 г., в сила от 19.02.2021 г.) да отговаря на изискванията за въвеждане в експлоатация или за търпим строеж, или за преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на вътрешните обекти, обслужващи строеж първа, втора и трета категория или находище за добив на подземни богатства, и/или обект за преработка на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства или обслужващи дейността на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, или лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността;
  бб) да отговаря на условието по чл. 118, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, което се установява по служебен ред от Националната агенция за приходите.
  3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 28.01.2019 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.)
  (3) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 3, всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 28.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) да има активи или внесен уставен капитал в размер, както следва:
  а) 50 000 лв. - за новорегистриран търговец и лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година до 5 000 000 лв.;
  б) 100 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 5 000 000 лв. до 10 000 000 лв.;
  в) 200 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 10 000 000 лв. до 20 000 000 лв.;
  г) 500 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 20 000 000 лв. до 50 000 000 лв.;
  д) 1 000 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година над 50 000 000 лв.;
  2. (нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) в случай че е дружество, срокът, за който е учредено, следва да бъде не по-малък от две години и 6 месеца, считано от датата на подаване на документите за регистрация;
  3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) да разполага със собствени или наети съдове и/или резервоари за съхранение на нефт и/или продукти от нефтен произход;
  4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) обектът за съхранение да е трайно прикрепен към недвижим имот и да отговаря на изискванията за въвеждане в експлоатация или за търпим строеж по смисъла на Закона за устройство на територията;
  5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) дейността по чл. 2, ал. 1, т. 3 се осъществява само в обекти:
  а) (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) които са разположени в собствени или наети от лицата помещения и/или площи за извършване на дейността, отговарящи на условията за сигурност и контрол, определени в т. 6;
  б) в които са монтирани средства за измерване и контрол, позволяващи контрола на постъпващите, складираните и изведените от обекта нефт и/или продукти от нефтен произход, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията;
  в) в които се използват автоматизирани системи за отчетност, позволяващи извършването в реално време на контрол на съхраняваните нефт и/или продукти от нефтен произход, включително по идентификационни данни на техния собственик;
  г) (отм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.)
  д) в които се използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията;
  6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) обектът за съхранение:
  а) е обособен, като помещенията и съоръженията не са пряко свързани с такива извън него;
  б) разполага с физическа охрана или сигнално-охранителна техника;
  в) всички външни прозорци, порти и огради трябва да бъдат осигурени със заключващи устройства;
  г) помещенията са подходящо обозначени чрез посочване вида на извършваните в обекта дейности;
  д) отговаря на специалните нормативни изисквания за тяхната експлоатация, включително на нормите и правилата за пожарна безопасност;
  е) съдовете и резервоарите в обекта трябва да имат трайна идентификация и означаване върху тях на общата вместимост и търговското наименование на продукта;
  7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) да притежава лиценз за извършване на дейността, когато такъв се изисква по друг закон.
  (4) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4, всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) за дейност по автомобилни превози:
  а) транспортните средства, с които ще се извършва дейността, следва да отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози, което се удостоверява по служебен ред от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
  б) транспортните средства, с които ще се извършва дейността, следва да са с монтирани средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, което се удостоверява по служебен ред от Българския институт по метрология, с изключение на транспортните средства, които се използват за зареждания без търговски плащания;
  2. за дейност по железопътни превози: на изискванията на Закона за железопътния транспорт, което се удостоверява по служебен ред от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".
  (5) За извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 28.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) да има внесен уставен капитал в размер, не по-малък от 20 000 лв., или да има активи в размер, не по-малък от 20 000 лв.;
  2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) обектът, от който ще се извършва дейността, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот и да отговаря на изискванията за въвеждане в експлоатация или за търпим строеж по смисъла на Закона за устройство на територията;
  3. (нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) обектът, от който ще се извършва дейността, следва да отговаря на изискванията за безопасна експлоатация на газовите инсталации за втечнени въглеводородни газове, което се удостоверява по служебен ред от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
  (6) За извършване на дейности по чл. 2, ал. 1, т. 6 всяко лице следва да отговаря на следните специални условия:
  1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 28.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) да има внесен уставен капитал в размер, не по-малък от 20 000 лв., или да има активи в размер, не по-малък от 20 000 лв.;
  2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) да разполага с минимум 1000 собствени бутилки за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG);
  3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) в случай че лицето извършва дейност по дистрибуция на бутилиран втечнен нефтен газ (LPG), то следва да представи договор за пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) с лице, регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5, или с лице, получило лиценз за управление на данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, в който се извършва пълненето.
  (7) (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.)
   
  Раздел III.
  Обезпечения
   
  Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 28.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, при подаване на заявление за регистрация са длъжни да предоставят обезпечение, с изключение за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 4.
  (2) Обезпечението служи за изпълнението на непогасени изискуеми задължения, възникнали по този закон, Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на задълженията, за които е предоставено обезпечение на друго законово основание.
   
  Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Обезпечението по чл. 9, ал. 1 може да бъде учредено с депозит в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция. При предоставяне на обезпечение в пари лицето внася обезпечението в български левове по сметка на Министерството на икономиката и индустрията.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) При предоставяне на обезпечение в гаранция банката се задължава безусловно и неотменяемо да заплати при първо писмено поискване от министъра на икономиката и индустрията сумата, посочена в искането, до размера на гаранцията.
  (3) Срокът на действие на обезпечението не може да бъде по-кратък от една година и 6 месеца, смятано от датата на подаване на заявлението по чл. 17, ал. 1.
  (4) В 14-дневен срок преди изтичане на срока по ал. 3 регистрираното лице е длъжно да предостави ново обезпечение. Размерът на новото обезпечение се определя съгласно чл. 11.
  (5) Не се дължи лихва върху обезпечението, учредено с депозит в пари.
  (6) Образецът на банковата гаранция се утвърждава с наредбата по чл. 4, ал. 4.
   
  Чл. 11. Размерът на обезпечението е в зависимост от осъществяваните от лицата икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за които лицето подава заявление за регистрация:
  1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3, както следва:
  а) 15 000 лв. - за новорегистриран търговец и лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година до 5 000 000 лв.;
  б) 30 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 5 000 000 лв. до 10 000 000 лв.;
  в) 60 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 10 000 000 лв. до 20 000 000 лв.;
  г) 100 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 20 000 000 лв. до 50 000 000 лв.;
  д) 500 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година над 50 000 000 лв.;
  2. (отм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 28.01.2019 г.)
  3. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 5 - 20 000 лв.;
  4. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 6 - 100 000 лв.
   
  Чл. 12. При промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, лицето предоставя ново обезпечение и подава ново заявление в 7-дневен срок преди настъпване на промяната по реда на чл. 15, ал. 1.
   
  Чл. 13. (1) Обезпечението се освобождава и лицето се заличава от регистъра по чл. 16, ал. 1 преди изтичането на срока по чл. 10, ал. 3, когато регистрацията на лицето по този закон е прекратена и няма неуредени задължения по чл. 9, ал. 2.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) За освобождаване на обезпечението лицето подава искане до министъра на икономиката и индустрията. Обезпечението се освобождава в 30-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена проверка за установяване наличието или липсата на непогасени задължения.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Когато обезпечението е учредено с депозит в пари, министърът на икономиката и индустрията предприема действия за възстановяване на сумата по посочена банкова сметка на лицето.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Когато обезпечението е безусловна и неотменяема банкова гаранция, министърът на икономиката и индустрията връща на лицето оригинала на гаранцията.
  (5) При освобождаване на обезпечението лицето се заличава от регистъра по чл. 16, ал. 1 в деня на освобождаването.
   
  Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Когато е налице непогасено изискуемо задължение по чл. 9, ал. 2, по искане на съответния държавен орган, установил вземанията по посочените в чл. 9, ал. 2 нормативни актове, министърът на икономиката и индустрията разпорежда на специализираното звено по чл. 4, ал. 2 да предприеме необходимите действия за усвояване на обезпечението. Усвояване може да се извърши и преди влизане в сила на подлежащия на изпълнение акт, когато е допуснато предварителното му изпълнение.
  (2) Редът за усвояване на обезпечението по ал. 1 се определя с наредбата по чл. 4, ал. 4.
  (3) Непогасените след усвояване на предоставено по този закон обезпечение задължения се предават за принудително събиране на публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или на съдебен изпълнител по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (4) При усвояване на обезпечението, изцяло или частично, и при наличие на условията за регистрация по този закон лицето предоставя ново обезпечение в 14-дневен срок от усвояването му. Новото обезпечение е в размерите по чл. 11.
   
  Чл. 15. (1) По искане на регистрираното лице предоставено и вписано обезпечение може да бъде заменено с равностойно обезпечение от друг вид съгласно чл. 10.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Лицето предоставя новия вид обезпечение с подаване на заявление по образец до министъра на икономиката и индустрията.
  (3) Срокът на действие на новия вид обезпечение не може да бъде по-кратък от оставащия срок на обезпечението, чиято замяна е заявена.
  (4) След вписване на новия вид обезпечение в регистъра по чл. 16, ал. 1 замененото обезпечение се освобождава по реда на чл. 13.
   
  Раздел IV.
  Производство по регистрация
   
  Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) В Министерството на икономиката и индустрията се води регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) За всяка от дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 6 се прави отделна регистрация на лицето.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) При вписване в регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се издава удостоверение от министъра на икономиката и индустрията или от оправомощен от него заместник-министър.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Удостоверението по ал. 3 съдържа: номер и дата на регистрация, наименование (фирма), седалище и адрес на управление на заявителя, идентификационни данни на заявителя, вид на дейността по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 6, за която се регистрира, обектите, от които ще се осъществява дейността, и транспортните средства, с които ще се извършва превоз.
  (5) Заверено копие от удостоверението по ал. 3 се поставя на видно място в обекта, а за транспортните средства следва да се носи от водача на всяко транспортно средство.
   
  Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се регистрират в Министерството на икономиката и индустрията, като подават заявление за всяка от дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 6 по утвърден от министъра на икономиката и индустрията образец, което съдържа:
  1. идентификационни данни на заявителя;
  2. описание на дейностите, за които се иска регистрация;
  3. данни за нефт и продуктите от нефтен произход, с които ще се осъществява дейността, подлежаща на регистрация, описани словом и с кодове по актуалната за съответната година Комбинирана номенклатура на Европейския съюз от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ, L 282/1 от 28 октомври 2011 г.), наричана по-нататък "Комбинираната номенклатура";
  4. подробна информация за всички осъществявани търговски дейности и режими, в резултат на които ще бъдат придобивани нефт и продукти от нефтен произход, обектите на търговията и съхранението, включително внос и вътрешнообщностни пристигания (ВОП);
  5. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.)
  6. вид на обекта за извършване на търговска дейност на дребно при искане за регистрация за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2;
  7. адрес за кореспонденция, лице за контакт, а в случаите на три или повече обекта или транспортни средства - съответните лица за контакт, телефон и електронен адрес.
  (2) Към заявлението се прилагат следните документи:
  1. документ, който идентифицира лицето, което представлява търговеца, в случай че заявителят е лице, регистрирано по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  2. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.)
  3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) заверено копие от документ за собственост или друг документ, удостоверяващ наличието на вещни или облигационни права за ползване на помещенията, вписани като адрес по седалище и управление;
  4. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 28.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) копие от платежно нареждане за внесената сума/оригинал на банковата гаранция съобразно вида на предоставеното обезпечение, с изключение за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 4;
  5. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) списък с идентификационни данни на обектите и съоръженията, в които ще се осъществява дейността, съответно на транспортните средства, с които ще се осъществява дейността по чл. 2, ал. 1, т. 4, а за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 - и технологична схема, на която са обозначени и номерирани резервоарите, помпените станции, технологичните тръбопроводи, инсталациите за товарене или разтоварване;
  6. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) декларация за изпълнението на общите условия за регистрация по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 6, както и на специалните условия по чл. 8, ал. 3, т. 5 и 6 по образец, утвърден с наредбата по чл. 4, ал. 4;
  7. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) заверени копия от документи за собственост или ползване и ситуационна скица на поземлените имоти с посочване на точните GPS координати на обектите, от които ще се извършва дейността по чл. 2, ал. 1, т. 2, 3 и 5;
  8. (нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2021 г., в сила от 19.02.2021 г.) документ, удостоверяващ, че обектът отговаря съответно на условията по чл. 8, ал. 2, т. 2, буква "а", подточка "аа" и буква "б", подточка "аа", ал. 3, т. 4 или ал. 5, т. 2, издаден от компетентен орган, съгласно Закона за устройство на територията или декларация от заявителя, че вътрешният обект е трайно прикрепен към земята, когато същият обслужва строеж първа, втора и трета категория или находище за добив на подземни богатства, и/или обект за преработка на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства или обслужва дейността на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, или лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността;
  9. (нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) декларация, че при извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 с транспортни средства, които не са с монтирани средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, същите не се използват за зареждания, при които се извършват търговски плащания.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) С едно заявление може да се заяви вписване на повече от един обект или транспортно средство.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Информацията по чл. 7, ал. 1, т. 3 се получава служебно от регистъра на Националната агенция за приходите, а информацията по чл. 7, ал. 1, т. 5 се изисква по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Условията и редът за подаване на заявлението по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 4, ал. 4.
   
  Чл. 18. (1) В срок до 7 работни дни от постъпване на заявлението по чл. 17, ал. 1 длъжностни лица от специализираното звено по чл. 4, ал. 2 извършват проверка на приложените към него документи.
  (2) В срок до 7 работни дни от приключване на проверката длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват заявителя за отстраняване на установени непълноти и/или неточности по представените документи. В срок до 14 работни дни от получаване на уведомлението заявителят отстранява непълнотите и/или неточностите.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) В срок до 10 работни дни от приключване на проверката по ал. 1 или от отстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 2 длъжностните лица по ал. 1 предлагат на министъра на икономиката и индустрията или на оправомощен от него заместник-министър да издаде удостоверение за вписване в регистъра, съответно мотивирана заповед за отказ за вписване в регистъра.
  (4) Удостоверението за вписване в регистъра се получава лично от заявителя или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.
  (5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) В случай на изгубване, кражба или унищожаване на удостоверението за вписване в регистъра заявителят подава заявление до министъра на икономиката и индустрията за издаване на дубликат.
   
  Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Министърът на икономиката и индустрията или оправомощен от него заместник-министър отказва с мотивирана заповед вписване в регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход:
  1. в случай че заявителят не отговаря на общо или специално условие за регистрация по глава втора, раздели I и II от този закон;
  2. при непълноти и/или неточности в представените документи, които не са отстранени в срока по чл. 18, ал. 2.
  (2) Отказът по ал. 1 се съобщава в 7-дневен срок от издаването му и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
   
  Чл. 20. Възникналите права по вписаната регистрация не могат да се прехвърлят и преотстъпват, освен при преобразуване на търговско дружество по реда на Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и при условие, че лицето, на което се прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за вписване в регистъра по чл. 16, ал. 1.
   
  Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) При промяна на обстоятелствата по чл. 17 в 7-дневен срок от настъпването им лицето, получило регистрация, подава заявление до министъра на икономиката и индустрията и прилага документите, удостоверяващи промяната.
  (2) При промяна на обстоятелствата в удостоверението за регистрация се вписват актуализираните данни за заявителя, като към датата на издаване на удостоверението се вписват и датите на измененията и/или допълненията към удостоверението.
  (3) Вписването или отказът да се впишат променените обстоятелства се извършва при условията и по реда на чл. 17 - 19.
   
  Раздел V.
  Публичен регистър
   
  Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Регистърът по чл. 16, ал. 1 е публичен, поддържа се в електронен вид на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията и се води по образец, утвърден с наредбата по чл. 4, ал. 4.
  (2) В регистъра по чл. 16, ал. 1 се вписват:
  1. наименование и правна форма на юридическото лице или наименование на физическото лице, което е регистрирано;
  2. идентификационни данни;
  3. седалище и адрес на управление, както и седалища и адреси на управление на клоновете, ако има такива;
  4. органи на управление, трите имена на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване; ако членове на органи на управление или представители са юридически лица, вписват се съответно тяхното наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК, както и трите имена на лицата, които ги представляват;
  5. срок, за който е учредено дружеството;
  6. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 28.01.2019 г.) размер на внесения уставен капитал на дружеството или размер на активите;
  7. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) дата на постъпване на заявлението за регистрация в Министерството на икономиката и индустрията;
  8. номер и дата на удостоверението за регистрация;
  9. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 6, за които е извършена регистрацията;
  10. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) списък и идентификационни данни на обектите, в които ще се осъществява съответната икономическа дейност, включително видът на обектите за извършване на търговска дейност на дребно, транспортните средства и бутилките за пълнене на втечнен нефтен газ (LPG);
  11. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) данни за нефта и продуктите от нефтен произход, с които ще се осъществява дейността, подлежаща на вписване, описани словом и с кодове по актуалната за съответната година Комбинирана номенклатура;
  12. информация за всички осъществявани търговски дейности и режими, в резултат на които ще бъдат придобивани нефтът и продуктите от нефтен произход, обект на търговията и съхранението, включително внос и вътрешнообщностни пристигания (ВОП);
  13. дата и номер на заповедта за промяна на обстоятелствата в регистрацията и номер и дата на новото удостоверение за регистрация;
  14. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) дата и номер на заповедта за прекратяване на регистрацията;
  15. вид и размер на предоставеното обезпечение, а в случаите на предоставена неотменяема и безусловна банкова гаранция - и дата, до която е валидна.
   
  Раздел VI.
  Прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра
   
  Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Министърът на икономиката и индустрията или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра:
  1. по искане на регистрираното лице;
  2. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) в случай че регистрирано лице престане да отговаря на общо или специално условие за регистрация по глава втора, раздели I и II; когато регистрираното лице престане да отговаря на специално условие само по отношение на конкретна дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 6 или отделен обект, регистрацията се прекратява само по отношение на съответната дейност/обект;
  3. (нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) при извършване на нарушение по чл. 25, ал. 1; в тези случаи регистрацията се прекратява само за обекта, в който е извършено нарушението.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) В срок до 14 дни от настъпване на обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 3 длъжностни лица от специализираното звено по чл. 4, ал. 2 изготвят доклад и предлагат на органа по ал. 1 да издаде заповед за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) В срок до 14 работни дни от установяване на обстоятелство по ал. 1, т. 2 специализираното звено по чл. 4, ал. 2 уведомява писмено регистрираното лице за установеното несъответствие. В срок до 14 работни дни от получаване на уведомлението лицето е длъжно да отстрани несъответствието. Когато несъответствието не бъде отстранено в срок, специализираното звено изготвя доклад и предлага на органа по ал. 1 да издаде заповед за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра.
  (4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) В срок до 14 дни от получаване на предложението по ал. 2 или 3 органът по ал. 1 издава заповед за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра, която подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.
  (5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Специализираното звено по чл. 4, ал. 2 незабавно уведомява Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за неотстранено несъответствие по ал. 3 и за издадена заповед за прекратяване на регистрацията, и за заличаване от регистъра на лице, осъществяващо дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3.
  (6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Заповедта по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (7) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Министерството на икономиката и индустрията публикува на своята интернет страница списък с обектите, които не може да бъдат вписани в регистъра по чл. 16, ал. 1 за срока по чл. 29, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 3. Условията и редът за водене на списъка се определят с наредбата по чл. 4, ал. 4.
   
  Глава трета.
  ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ
   
  Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) (1) Забранява се зареждането с продукти от нефтен произход на пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица чрез вътрешен обект.
  (2) Вътрешен обект и бензиностанция не може да използват общи резервоари и/или средства за измерване на разход/обем.
  (3) Алинея 1 не се прилага, когато вътрешният обект:
  1. обслужва една или повече концесии за добив на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства, правата върху които се притежават от един и същ концесионер на територията на една административна област, и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ или на обекта за преработка на добитите подземни богатства;
  2. се намира в концесионна територия по смисъла на Закона за концесиите или обслужва строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на Закона за устройство на територията и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на лицето, регистрирано за упражняване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2 от вътрешния обект съгласно сключен договор във връзка с концесията или строежа.
   
  Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Забранява се зареждането на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация от други пътни превозни средства, преместваеми обекти или подвижни резервоари с продукти от нефтен произход, които не са отчетени по реда на Закона за данък върху добавената стойност и на наредбата по чл. 118, ал. 4 от същия закон.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Забранява се извършването на дейности по пълнене на съдове под налягане с втечнен нефтен газ (LPG) извън данъчни складове по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, както и извън вписаните по закона обекти за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 28.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Забранява се зареждането с продукти от нефтен произход на обекти, включени в списъка по чл. 23, ал. 7.
   
  Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Обектите на критична инфраструктура, представляващи стратегически обекти от значение за националната сигурност в сектор енергетика, предназначени за производство, преработка, обработка, съхраняване и пренос на нефт, в т. ч. по тръбопроводи, и на енергийни продукти, подлежат на надзор по реда на този закон от министъра на икономиката и индустрията.
   
  Глава четвърта.
  КОНТРОЛ
   
  Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Контролът по спазване изискванията на закона се осъществява поотделно или заедно от длъжностни лица, определени от органите на Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на вътрешните работи, Националната агенция за приходите, Агенция "Митници", Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Българския институт по метрология.
  (2) При осъществяване на контролните им функции длъжностните лица по ал. 1 имат право:
  1. на свободен достъп в административните помещения и обектите на проверяваните лица;
  2. да изискват от проверяваното лице документи, данни, сведения, справки и други носители на информация, свързани с дейност по чл. 2, ал. 1;
  3. да запечатват помещения и обекти при извършване на дейности по този закон в нарушение на условие, установено в глава втора или без регистрация;
  4. да изискват от трети лица сведения и документи, необходими за извършване на проверките;
  5. да изискват писмени обяснения от проверяваните лица;
  6. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) да подготвят писмени искания от министъра на икономиката и индустрията за предоставяне на информация от компетентните органи на други държави, необходима за осъществяването на контролната дейност;
  7. (нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) да извършват проверки и при установяване на нарушения да съставят акт за установяване на административно нарушение по компетентност;
  8. (нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) да получават съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, общините и кметствата при или по повод изпълнение на служебните си задължения съгласно този закон.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) За резултатите от проверките служителите по ал. 1 изготвят констативни протоколи по компетентност.
  (4) Редът и начинът за осъществяване на взаимодействието се определят със съвместна инструкция между ръководителите на съответните администрации.
   
  Чл. 27. Органи и служители, на които е предоставена или им е станала известна информация, факти и обстоятелства при или по повод изпълнение на служебните им задължения по този закон, са длъжни да не я използват за други цели, освен за прякото им изпълнение, с изключение на случаите на постъпило писмено искане от държавен орган, когато това е предвидено със закон, или по искане на съответните служби на Европейската комисия или на друга държава - членка на Европейския съюз.
   
  Глава четвърта "а".
  НАЗНАЧАВАНЕ НА ОСОБЕН ТЪРГОВСКИ УПРАВИТЕЛ (НОВА - ДВ, БР. 8 ОТ 2023 Г.)
   
  Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) (1) Министърът на икономиката и индустрията, по собствена инициатива или по сигнал от административен орган, възлага на представителите на консултативния съвет да инициират проверка в рамките на компетентността на органа, чийто представител са, по отношение на лица, опериращи обекти на критична инфраструктура по смисъла на чл. 25а.
  (2) Проверките по ал. 1 завършват с доклади на съответните органи, извършили проверката, които се представят в консултативния съвет за изготвяне на мотивирано становище.
  (3) При установяване на обстоятелства, които застрашават националната сигурност, обществения ред, доставката на критични ресурси, нарушаване на конкуренцията в случай на монополно или господстващо положение, когато това застрашава националната сигурност, или нарушаване международни ограничителни мерки или такива на Европейския съюз, които са задължителни за Република България, консултативният съвет изпраща мотивирано становище до министъра на икономиката и индустрията с предложение за назначаване на особен търговски управител в лицето, опериращо обекти на критична инфраструктура. Копие от становището се изпраща и до президента на Република България с предложение за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност.
   
  Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) (1) Особеният търговски управител се назначава със заповед от министъра на икономиката и индустрията по предложение на консултативния съвет и се вписва по партидата на лицето в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
  (2) Особеният търговски управител се назначава за срок от 6 месеца, като този срок може да бъде удължен еднократно за същия срок със заповед от министъра на икономиката и индустрията по предложение на консултативния съвет.
  (3) За особен търговски управител може да бъде назначено лице, което:
  1. не е осъждано като пълнолетен за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;
  2. не е съпруг на лице, участващо в управлението или в надзорен орган на лице, опериращо критична инфраструктура, и да няма родство с тях по права линия, по съребрена линия - до шеста, а по сватовство - до трета степен;
  3. не се намира с лицето, опериращо критична инфраструктура, в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговото безпристрастие;
  4. има завършено висше икономическо образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или висше юридическо образование;
  5. има не по-малко от 5 години професионален опит при управление в областта на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;
  6. по отношение на него не е прилагана мярка по чл. 65, ал. 2, т. 11 от Закона за банките или по чл. 103, ал. 2, т. 16 от Закона за кредитните институции.
  (4) Правомощията на особения търговски управител могат да се осъществяват от няколко лица, но не повече от трима. В този случай решенията се вземат с единодушие, за което се съставя протокол, а действията се извършват съвместно.
  (5) Министърът на икономиката и индустрията по предложение на консултативния съвет може със заповед да замени назначения особен търговски управител, както и да прекрати предсрочно мандата му.
  (6) Особеният търговски управител изготвя месечен доклад за дейността си и за състоянието на лицето, в което е назначено, и го предоставя на министъра на икономиката и индустрията и членовете на консултативния съвет.
  (7) Особеният търговски управител има право на свободен достъп до административните помещения и обектите, в които се извършва дейност, както и до всички документи, данни, сведения, справки и други носители на информация, свързани с дейността.
  (8) Особеният търговски управител упражнява длъжността си при спазване на чл. 27.
  (9) Министърът на икономиката и индустрията заявява за незабавно вписване по партидата на лицето в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел всички обстоятелства, подлежащи на вписване, съответно промяна или заличаване на вписване.
   
  Чл. 27в. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) (1) Особеният търговски управител:
  1. поема оперативното управление върху дейността на лицето, опериращо критична инфраструктура;
  2. предприема действия по отстраняване на констатираните от консултативния съвет нарушения;
  3. предприема действия за запазване на имуществото с грижата на добър търговец.
  (2) Особеният търговски управител възлага извършването на независим одит на дейността на дружеството, като при установяване на достатъчно обстоятелства за наличие на нарушения на данъчното, митническото или друго законодателство, което застрашава националната сигурност или обществения ред, незабавно уведомява Националната агенция за приходите, Агенция "Митници", органите на прокуратурата или съответния контролен орган за извършване на проверка.
  (3) Особеният търговски управител няма право да се разпорежда или да отчуждава имущество на дружеството, по отношение на което осъществява оперативен контрол, освен в рамките на дейността по обикновено управление, или да поема финансови задължения от името на лицето, опериращо критична инфраструктура, освен в рамките на обикновеното управление и обичайната търговска дейност.
  (4) Собствениците на капитала на лице, опериращо критична инфраструктура, след вписване на особения търговски управител в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, може да упражняват правата си, доколкото не препятстват дейността на особения търговски управител.
   
  Чл. 27г. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) (1) За срока на действие на особения търговски управител проверяваното лице няма право да отчуждава свое имущество и да сключва предварителни договори за разпореждане с права по отношение на обекти на критичната инфраструктура или негови части.
  (2) Управителните органи на проверяваното лице, опериращо критична инфраструктура, след вписване на особения търговски управител в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, може да извършват действия само със съгласието на особения търговски управител.
  (3) Сделки, сключени в нарушение на ал. 1 и 2, са недействителни.
   
  Глава пета.
  ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Раздел I.
  Принудителни административни мерки
   
  Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) В случай че лице извършва дейност по чл. 2, ал. 1 в нарушение на условие, установено в глава втора или без регистрация, длъжностни лица, определени по чл. 26, ал. 1, издават заповед за преустановяване на дейността на съответното лице и запечатване на предприятието му до изпълнение на съответното условие за извършване на дейността, съответно до регистрацията на лицето за извършване на дейността.
  (2) Когато нарушението е за отделна дейност по чл. 2, ал. 1 или отделен обект на контролираното лице, преустановява се само съответната дейност, съответно се запечатва само съответният обект.
  (3) Заповедта по ал. 1 се издава и обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението, освен ако съдът разпореди друго.
   
  Раздел II.
  Административнонаказателна отговорност
   
  Чл. 29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Лице, което осъществява дейност по чл. 2, ал. 1 без регистрация, извън нейния обхват, или в нарушение на условие, установено в глава втора, раздели I и II, се наказва с глоба в размер от 15 000 до 100 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 25 000 до 250 000 лв. Когато дейността е извършена в обект, който не е вписан в регистъра по чл. 16, ал. 1, този обект не може да бъде вписан в регистъра в двегодишен срок от датата на влизането в сила на наказателното постановление.
  (2) Превозваните нефт и/или продукти от нефтен произход, превозните средства и други съоръжения, използвани за осъществяване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 без регистрация, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.
  (3) В случай че отнетите в полза на държавата нефт и/или продукти от нефтен произход представляват запаси за извънредни ситуации, техният статут остава непроменен до изтичане на срока, в който същите следва да се поддържат и съхраняват като запаси за извънредни ситуации.
  (4) Лице, което като законен представител на юридическо лице или едноличен търговец е допуснало извършване на нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
  (5) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) За повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 30 000 до 200 000 лв., съответно имуществената санкция е в размер от 50 000 до 500 000 лв.
   
  Чл. 30. (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Лице, осъществяващо дейност по чл. 2, ал. 1, което представи документ с невярна, неточна или непълна информация или не предостави документ, удостоверяващ направеното обезпечение, в указания по чл. 10, ал. 4 и/или чл. 12 срок, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 2000 до 5000 лв., съответно с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. За повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 15 000 лв., съответно имуществената санкция е в размер от 5000 до 20 000 лв.
   
  Чл. 31. (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Който наруши забраната на чл. 24, ал. 1 и/или ал. 2, се наказва с глоба в размер от 15 000 до 100 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 25 000 до 250 000 лв.
  (2) Нефтът и/или продуктите от нефтен произход, превозните средства, съоръженията и недвижимите имоти, предмет или използвани за извършване на нарушението по ал. 1, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.
   
  Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) (1) Който наруши забраната на чл. 25, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 100 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв. Обектът, в който е извършено нарушението, не може да бъде вписан в регистъра по чл. 16, ал. 1 в двегодишен срок от датата на влизането в сила на наказателното постановление.
  (2) Който наруши забраната на чл. 25, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв.
  (3) В двегодишен срок от датата на влизането в сила на наказателното постановление по ал. 2 не може да се извършва регистрация за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5 в този обект.
  (4) Който наруши забраната на чл. 25, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 100 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв.
  (5) Продуктите от нефтен произход, превозните средства и съоръженията - предмет или използвани за извършване на нарушението по ал. 1 и 4, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.
  (6) При повторно нарушение по ал. 1, 2 и 4 се налага двойният размер на глобата или имуществената санкция.
   
  Чл. 33. (1) (Предишен текст на чл. 33 - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Който възпрепятства или допусне да бъде възпрепятствано извършването на проверка по този закон, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) При неизпълнение на принудителните административни мерки по чл. 28, ал. 1 лицата се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
   
  Чл. 34. Който не изпълни други задължения по този закон, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв., съответно с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.
   
  Чл. 35. Лицата, имащи достъп до информация, факти и обстоятелства при или по повод изпълнение на служебните им задължения по този закон, които ги разгласяват, предоставят, публикуват, използват или разпространяват по друг начин, ако не подлежат на по-тежко наказание, се наказват с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., а в особено тежки случаи - от 5000 до 10 000 лв.
   
  Чл. 36. (1) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Актовете за установяване на административните нарушения по чл. 29 и чл. 32, ал. 4 се съставят от длъжностни лица, определени по чл. 26, ал. 1, а наказателните постановления се издават от ръководителя на ведомството или от оправомощено от него длъжностно лице, чийто служител е съставил акта за установяване на административното нарушение.
  (2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Актовете за установяване на административните нарушения по чл. 31, чл. 32, ал. 1 и чл. 33 се съставят от оправомощените от министъра на финансите или министъра на вътрешните работи длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от ръководителя на ведомството или от оправомощено от него длъжностно лице, чийто служител е съставил акта за установяване на административното нарушение.
  (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Актовете за установяване на административните нарушения по чл. 30 и 34 се съставят от оправомощените от министъра на икономиката и индустрията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от ръководителя на ведомството или от оправомощено от него длъжностно лице, чийто служител е съставил акта за установяване на административното нарушение.
  (4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Актовете за установяване на административните нарушения по чл. 32, ал. 2 и чл. 35 се съставят от оправомощените от министъра на вътрешните работи длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице.
  (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
   
  Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) Контролните органи по чл. 36, ал. 1 и 4 незабавно уведомяват специализираното звено по чл. 4, ал. 2 при влизането в сила на наказателно постановление по чл. 29, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 2.
  Допълнителни разпоредби
   
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. "Продукти от нефтен произход" са нефтопродуктите бензин, газьол (дизелово гориво), керосин, тежки горива, втечнен нефтен газ (LPG), както и всички други или смесени нефтопродукти, които са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво.
  2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2020 г., в сила от 05.06.2020 г.) "Нефт" е понятие по смисъла на определението съгласно приложение А, глава 3.4, т. 3.4.1 от Регламент (ЕС) 2017/2010 на Комисията от 9 ноември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор, по отношение на актуализациите на годишната и месечната статистика за енергийния сектор (ОВ, L 292/3 от 10 ноември 2017 г.).
  3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) "Съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход" е физическо съхранение и свързаните с него дейности по приемане, претоварване и предаване на нефт и продукти от нефтен произход в петролни бази, митнически складове или други резервоари, които не са регистрирани като данъчни складове по Закона за акцизите и данъчните складове, както и в цистерни и други съдови вместимости, освен ако те са на крайни промишлени потребители или са предназначени за задоволяване на битови и технологични нужди.
  4. "Търговия на едро" е разпространение, безвъзмездно или възмездно, на нефт и/или продукт от нефтен произход на територията на страната, придобити, включително от внос и вътрешнообщностни пристигания, произведени, преработени или добити от разпространителя, с изключение на търговията на дребно.
  5. "Търговия на дребно" е:
  а) продажба на нефт и продукти от нефтен произход на крайни потребители чрез бензиностанции и/или
  б) (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) зареждане на резервоари на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди, чрез вътрешен обект с изключение на зареждане от земеделски стопанин, по чл. 2, ал. 2, т. 7.
  6. "Бензиностанция" е трайно прикрепен към недвижим имот обект, отговарящ на изискванията на Закона за устройство на територията, предназначен за непосредствено зареждане на пътни превозни средства на територията на обекта.
  7. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) "Вътрешен обект" е съоръжение или обект, който е трайно прикрепен към недвижим имот или е преместваем по смисъла на § 5, т. 80 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, предназначен за зареждане на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди.
  8. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2021 г., в сила от 19.02.2021 г.) "Представителна браншова организация" е сдружение с нестопанска цел, в което членуват икономически оператори, осъществяващи не по-малко от 20 на сто от пазара с търговията на нефт и продукти от нефтен произход общо на едро и дребно в страната, съгласно официалните данни на Националния статистически институт, и чиито членове са изпълнили задълженията си за предходната година, при наличие на такива, за създаване на запаси за извънредни ситуации по смисъла на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Последното условие се удостоверява от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", като в случаи на неизпълнение делът на съответния член не се включва в общото изчисление на пазарния дял на операторите, членуващи в сдружението.
  9. "Транспорт на продукти от нефтен произход" е дейност по превози на продукти от нефтен произход, извършвана чрез автомобилен и/или железопътен превоз, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и/или Закона за железопътния транспорт.
  10. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) "Пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG)" е пълнене на транспортируеми съдове за съхранение (бутилки) с втечнен нефтен газ (LPG) - собственост на физически или юридически лица, в газоснабдителни станции и газоснабдителни пунктове.
  11. "Дистрибуция на бутилирани втечнени нефтени газове" е дейност по пренос, доставка и продажба на бутилки с втечнен нефтен газ (LPG) до други търговци и крайни клиенти.
  12. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) "Трайно прикрепен обект" е изградена конструкция, която е закрепена (фиксирана) към недвижим имот и не може да бъде отстранена, без това да наруши целостта и, или съоръжение, което е закрепено (фиксирано) към недвижим имот и не може да бъде отстранено без разрушаване на изградените връзки с обекта.
  13. "Временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители" е дейност по съхранение на нефт и продукти от нефтен произход, които са собственост на земеделския стопанин, който ги съхранява в собствени, наети или ползвани на друго правно основание съдове за съхранение, с цел да използва продуктите само за зареждане на собствена, наета или ползвана на друго правно основание земеделска техника.
  14. "Земеделска техника" са машини, съоръжения и транспортни средства, използвани от земеделския стопанин за земеделската му дейност.
  15. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.
  16. (нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.) "Краен промишлен потребител" е краен клиент, промишлено предприятие, което купува нефт или продукти от нефтен произход от лице, регистрирано по този закон, и което ги използва за зареждане на собствени промишлени инсталации, съоръжения и друга промишлена техника.
  17. (нова - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) "Оперативно управление" представлява управление на дейността на търговеца, включително обичайната търговска дейност, поемане на задължения и реализиране на права в рамките на дейността по обикновено управление.
  Преходни и Заключителни разпоредби
   
  § 2. (*) В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 24 от 2018 г.) в чл. 47 се създава ал. 4:
  "(4) Складодържател на нефт и продукти от нефтен произход трябва да разполага с трайно прикрепени към земята собствени или наети съдове за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG) с минимален капацитет на склада от 50 куб. м, или наети съдове за съхранение на нефт, и/или продукти от нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд от 50 куб. м, с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата, за които минималният капацитет на склада е 1000 куб. м. Изискването не се прилага за лица, осъществяващи дейности, свързани с производство на горива от преработка на употребявани автомобилни гуми и пластмасови изделия."
   
  § 3. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2002 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г. и бр. 9 и 93 от 2017 г.) в чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 числото "3000" се заменя с "10 000".
  2. В ал. 2 числото "3000" се заменя с "5000".
  3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  "(4) При повторно нарушение на ал. 1 се налага имуществена санкция в размер на 30 000 лв.
  (5) При повторно нарушение по ал. 2 се налага глоба в размер на 10 000 лв.
  (6) При повторно нарушение по ал. 3 се налага глоба в размер на 5000 лв."
   
  § 4. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г. и бр. 2, 7, 17 и 55 от 2018 г.) в глава втора, раздел ХХ се създава чл. 106а със следното съдържание:
  "Чл. 106а. Водачите са длъжни да зареждат с гориво управляваните от тях пътни превозни средства и/или самоходни машини само на бензиностанции, които разполагат с резервоари, които са трайно прикрепени към недвижим имот."
   
  § 5. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 14 от 2015 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 24 се създава ал. 7:
  "(7) В случай на издадена заповед за заличаване от регистъра на лице, осъществяващо икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в резултат на осъществен от него внос и вътрешнообщностни пристигания, задълженото лице е длъжно да създаде условия за създаване и съхранение на определените му нива за запаси за извънредни ситуации съобразно издаденото му разпореждане, както и за изпълнение на всички други индивидуални административни актове, издадени по този закон."
  2. В чл. 38, ал. 2 се създава т. 16:
  "16. копие от удостоверение за осъществяване на икономическа дейност по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход или копие от лиценз за управление на данъчен склад или удостоверение за регистрация на получател, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове."
  3. В чл. 39, ал. 1 се създава т. 5:
  "5. в случай на постъпило в Агенцията уведомление по чл. 23, ал. 4 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход."
   
  § 6. (В сила от 27.07.2018 г.) В тримесечен срок от датата на обнародването на закона Министерският съвет изменя Устройствения правилник на Министерството на икономиката.
   
  § 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 25.10.2019 г.) Лицата, които до влизане в сила на този закон са осъществявали икономически дейности по чл. 2, ал. 1, подават заявление за регистрация в 6-месечен срок от влизането в сила на наредбата по чл. 4, ал. 4.
  (2) До приключване на регистърното производство с удостоверение за регистрация или с влязъл в сила отказ за регистрация лицата по ал. 1 имат право да извършват съответните дейности по чл. 2, ал. 1 и имат статут на регистрирани лица, ако отговарят на общите и специалните условия на закона за съответния вид дейност с изключение на предвиденото от закона обезпечение.
   
  § 8. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 28.01.2019 г.) Министърът на икономиката издава наредбата по чл. 4, ал. 4 в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона.
   
  § 9. Законът влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
  1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 28.01.2019 г.) член 4, ал. 4 и § 6, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник";
  2. параграф 2 относно минималния складов капацитет на данъчните складове за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG), който влиза в сила две години от обнародването му в "Държавен вестник".
  -------------------------
  Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 юли 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
  Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
   
  (ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 28.01.2019 Г.)
   
  § 12. Законът влиза в сила от 28 януари 2019 г.
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ

  Преходни и Заключителни разпоредби
   
  (ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2019 Г.)
   
  § 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
  1. параграф 2, който влиза в сила от 1 април 2020 г.;
  2. параграф 11, т. 8, която влиза в сила от 1 януари 2020 г.;
  3. параграф 35, който влиза в сила от 25 октомври 2019 г.
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
   
  (ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2020 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2020 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 44 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2020 Г.)
   
  § 24. (1) Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон производства по регистрация се довършват по новия ред.
  (2) Обезпеченията по този закон се прилагат за започналите и за приключилите производства по регистрация.
   
  § 25. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на икономиката привежда наредбата по чл. 4, ал. 4 в съответствие с него.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) В четиримесечен срок от влизането в сила на изменението на наредбата по ал. 1 лицата, които не са подали заявление за регистрация до влизането в сила на този закон, подават заявление за регистрация.
  (3) До приключване на регистърното производство с удостоверение за регистрация или с влязъл в сила отказ за регистрация лицата по ал. 2 имат право да извършват съответните дейности по чл. 2, ал. 1 и имат статут на регистрирани лица, ако отговарят на общите и специалните условия на закона за съответния вид дейност, с изключение на предвиденото от закона обезпечение.
   
  § 26. Вписаните в публичния регистър по чл. 16, ал. 1 лица, които не подлежат на регистрация, се заличават, а издадените удостоверения се обезсилват.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
  § 28. Законът влиза в сила от 25 януари 2020 г.
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г. И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ

  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г.
   
  (ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2020 Г.., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 44 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2020 Г.)
   
  § 52. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) Законът влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, § 12, § 25 - 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".
   
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
   
  (ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2020 Г.)
   
  § 44. Законът влиза в сила от 14 май 2020 г., с изключение на § 33, 34 и 35, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ
   
  (ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 05.06.2020 Г.)
   
  § 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
   
  (ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2021 Г.)
   
  § 4. Започналите и неприключени до влизането в сила на този закон производства по регистрация се довършват по новия ред.
   
  § 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ
   
  (ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  § 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г. с изключение на чл. 33а, ал. 2, която влиза в сила от 1 март 2023 г.
   
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portalpravo.bg

  33 правни анализа от експерти

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalPravo.bg и получете специалния PDF "33 правни анализа от експерти"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Юристи и правна помощ  x